In gratitude to the gift of Life
I create short inspiring videos
in which, text and sound are sensitively
and meaningfully synchronised.

My love for words and music are echoed
in my scripts and sound tracks.

My passion for photography and videography
create the visual components.

My experience as graphic designer is
reflected in the editing and final presentation

Uit dankbaarheid vir die gawe van Lewe,
skep ek kort inspirerende video
's waar
teks en klank op 'n sensitiewe  en sinvolle
manier sinkroniseer.

My liefde vir woorde en musiek eggo in
my draaiboeke en klankbane,

My passie vir fotografie en videografie
skep die visuele komponente.

My ervaring as grafiese ontwerper word
in die redigering en finale aanbieding weerspieël.

Multimedia produksies  /  Multi-media Productions

Die samevloei van vele passies    Multimedia  /  Multi-media The culmination of many passions


NEXT

PREVIOUS
TERUG  /  BACK